Skupinové aktivity - sú určené pre skupiny od 6 ľudí

Prevencia vášho vyhorenia

Tréning je určený pre tých, ktorí sú ohrození syndrómom vyhorenia resp. pre tých, ktorí pociťujú, že sa ich daná problematika týka.

Čo prispieva k vyhoreniu – negatívne vzťahy v práci, nedostatok pozitívnej spätnej väzby, prílišná zodpovednosť, nezmyselné požiadavky, prehnané pracovné nasadenie, nedostatok kvalitného oddychu.

Ako rozpoznať vyhorenie – úzkosť, depresia, ľahostajnosť, cynizmus, častejšia chorobnosť, strata zmysluplnosti práce, strata sebadôvery, negativizmus, únava, znížená schopnosť koncentrácie.

Čo prispieva k dlhodobej spokojnosti – sebapoznanie, pomer pozitívnych a negatívnych emócií v práci najmenej 3:1, vyváženosť práce a oddychu, zmysluplnosť práce, dobré pracovné vzťahy.

Čo sa naučíte – rozpoznať riziká potenciálne vedúce k vyhoreniu, ako nachádzať v práci zmysel alebo nájsť prácu, ktorá ho pre vás má, ako budovať dobré pracovné vzťahy, ako si všímať a vyjadrovať pozitívne veci, ako dobre oddychovať.


Psychohygiena

Tréning je určený pre tých, ktorí hľadajú spôsoby ako sa vysporadúvať s neželanými psychickými stavmi a emóciami.

Ako sa nám to môže stať – neuspokojivé/nedostatočné vzťahy, stresujúce životné udalosti (strata blízkeho človeka, strata zamestnania, vážne ochorenie seba alebo blízkych), neúspech, konflikty, rizikový životný štýl.

Čo nás najviac zaťažuje – osamelosť (človek sa môže cítiť osamelo aj medzi ľuďmi), pocit odmietnutia, pocit zlyhania, strach, emocionálna bolesť, nízka sebadôvera.

Čo nás „umyje“ - budovanie sebaúcty, zastavenie „prežúvania“ negatívnych myšlienok, uvedomenie si svojich potrieb, nájdenie napĺňania svojich potrieb, emočná odolnosť, optimistické nastavenie.

Čo sa naučíte – rozpoznávať svoje potreby, ako riadiť svoje negatívne myslenie a emócie, základy bdelej všímavosti, základy meditácie, návyky pre dobrý spánok.


Budujte svoje sebavedomie na reálnych základoch

Tréning je určený pre tých, ktorí sa cítia menejcenní voči ostatným. Majú pochybnosti o svojej hodnote, svojich schopnostiach, svojom výzore.

Čo oslabuje sebavedomie – nedostatočné sebapoznanie, porovnávanie sa s druhými, orientácia len na výkon, orientácia len na zovňajšok, obavy o to čo si myslia ostatní.

Ako sa to prejavuje – pochybnosti o sebe, nespokojnosť so sebou, pocity hanby a nedostatočnosti, pocity menejcennosti, presvedčenia „za nič nestojím“, „som nanič“, „nemajú ma radi“.

Ako ho vybudovať – objavenie vlastnej jedinečnosti, spoznanie svojich silných stránok, využívanie silných stránok, spoznanie svojich slabých stránok, prijatie slabých stránok, láskavý postoj k sebe, vďačnosť, tvorivosť.

Čo sa naučíte – spoznať svoje silné stránky, ako prejaviť vďačnosť, ako budovať dobré vzťahy,  ako pracovať s emóciami hanby a menejcennosti, ako byť asertívni vo vzťahoch.


Work – rest balance, free time management

Tréning je určený pre tých, ktorí hľadajú rovnováhu medzi svojou prácou a oddychom.

Čo vytvára nerovnováhu – prevaha pracovných povinností nad oddychom, zaoberanie sa prácou aj vo voľnom čase (či už samotný výkon práce alebo myšlienky na prácu), neschopnosť oddýchnuť si, problémy so spánkom.

Ako sa to prejavuje – únava, zhoršená schopnosť sústrediť sa na prácu, ale aj na oddych, nervozita, nepohoda, rozladenosť.

Ako vytvoriť rovnováhu – stanovenie jasných hraníc medzi prácou a oddychom, uvedomenie si náplne mimopracovného času (to, že mám voľno, ale potrebujem urobiť domáce práce nie je oddych), uvedomenie/objavenie, ktoré situácie/činnosti sú pre vás oddychom, jasný záväzok kedy a ako bude váš oddych vyzerať.

Čo sa naučíte – rozpoznať kedy potrebujete oddych, čo už nie je efektívna práca, ako vedieť udržať svoje hranice v práci vo vzťahu k oddychu, ako sa chrániť pred nadbytkom informácií, ako dobre oddychovať.


Zvládanie neželaných emócií

Tréning je určený pre tých, ktorí si uvedomujú, že niektoré emócie ich zaplavujú natoľko až si s nimi nevedia rady.

Ako to vyzerá – nekontrolovane vás prepadne hnev, smútok, bezmocnosť, beznádej, strach, konáte a myslíte pod vplyvom niektorej z týchto emócií, keď sa emócia upokojí uvedomíte si, že konanie a myslenie nebolo v danej situácii adekvátne.

Aké sú dopady – pocity viny, vlastné výčitky, výčitky z okolia, zhoršené vzťahy s blízkymi, pocit straty kontroly nad sebou.

Ako to zvládať – objavenie významu zaplavujúcej emócie, porozumenie potrebe spojenej s emóciou, rešpektovanie potreby a jej napĺňanie, zmena správania v intenciách naplnenej potreby.

Čo sa naučíte – porozumieť svojim potrebám, porozumieť tomu ako funguje váš mozog pod vplyvom emócií a ako vďaka tomu môžete riadiť svoje negatívne myslenie a emócie, ako rozvíjať pozitívne emócie, ako prejaviť vďačnosť a láskavosť.